Home

本校招收外籍生,除宣傳推廣及協助學生辦理來臺相關必要程序外,未委由校外機構、法人、團體或個人辦理招生。
Concerning international student recruitment, we do not grant authority to any external institution, legal entity, organization, or individual to conduct the student recruitment, except for the promotion and the assistance with necessary student entry procedure.
Nhà trường tuyển sinh sinh viên nước ngoài, ngoại trừ công khai, tuyên truyền và hỗ trợ sinh viên làm các thủ tục cần thiết để đến Đài Loan, và không ủy thác cho các tổ chức, pháp nhân, nhóm hoặc cá nhân bên ngoài xử lý việc tuyển sinh.

 

For any questions, please contact us by iac@wfu.edu.tw

*本校未委託任何校外機構或公司,進行招生事宜*
WuFeng University is not entrusted any outside school institutions or companies to conduct admission matters.

WuFeng University Diwali Festival 2021

Testimony: WFU Indian Students in Taiwan

WFU Dorm Tour

Discover a Beautiful Adventure- Study in Taiwan

Traditional Chinese Pinyin & China Pinyin Reference